Privacy verklaring van de Vereniging Vrienden van Slovenië

Vereniging verwerkt persoonsgegevens van de leden. Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wij verwerken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

 • voor- en achternaam (hoofd)lid
 • geslacht
 • adresgegevens
 • telefoonnummer (facultatief)
 • e-mailadres

Bijzondere persoonsgegevens

Behalve bovenstaande persoonsgegevens verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens bij de administratie abonnementsgelden en declaraties:

 • hierbij gaat het om bankgegevens bij verwerking bankbetalingen

Verwerkingsdoelen

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

Vereniging verwerkt persoonsgegevens met de toestemming van leden:

 • bij het inschrijven en het opzeggen van het lidmaatschap
 • bij de aanmelding voor een evenement
 • bij het verzenden van de Lipov list en de Lipa

Bewaartermijn

De Vereniging bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

 • inschrijfgegevens: – voor de duur van het lidmaatschap
 • aanmeldingen voor het evenement: – tot de verwerking van het jaarverslag
 • financiële gegevens: – 7 jaar (wettelijk bepaald)
 • verzenden Lipov list en Lipa: – tot de afmelding

Doorgifte aan derden

Wij geven uw gegevens niet door aan derden, behalve de adresgegevens aan de drukker voor het versturen van het verenigingsblad Lipa.

Als iemand contact opneemt met de Vereniging met de vraag om contactgegevens van een bepaald lid dan neemt de Vereniging contact op met het betreffende lid. Deze wordt dan geïnformeerd over het binnengekomen verzoek.

Website https://vrienden-van-slovenie.nl en Facebookpagina
Via de website en via Facebook worden de leden en andere geïnteresseerden geïnformeerd over de evenementen van de Vereniging. Hier worden geen persoonlijke gegevens verwerkt, wel foto’s gedeeld. Als de leden bezwaar hier tegen maken, worden de foto’s verwijderd, onherkenbaar gemaakt of aangepast.

Beveiliging

Vereniging neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

De rechten van de leden

De leden kunnen verzoeken om hun persoonsgegevens:

 • aan te vullen
 • te verbeteren
 • of te verwijderen als dat buiten de voor het lidmaatschap noodzakelijke gegevens valt

Wijzigingen

Deze Privacy-verklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen maken wij bekend op onze website.

Contact

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op via: info@vrienden-van-slovenie.nl

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens – zie https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 24 mei 2018.

 


Izjava o zasebnosti Združenja Prijateljev Slovenije

Združenje obdeluje osebne podatke svojih članov. Ta izjava pojasnjuje, zakaj osebne podatke obdelujemo, kako jih zbiramo in kako varujemo ter kako jih uporabljamo.

Osebni podatki, ki jih obdelujemo:

 • ime in priimek (člana oz. »glavnega« družinskega člana, če gre za družinsko članarino),
 • spol,
 • naslov,
 • telefonska številka (neobvezno),
 • e-poštni naslov.

Posebni osebni podatki, ki jih obdelujemo:

 • to se nanaša na podatke v zvezi z bančnim računom, ki jih uporabimo zgolj pri obdelavi bančnih plačil/nakazil

Namen obdelave podatkov

Združenje obdeluje osebne podatke (s soglasjem članov) za naslednje namene:
• pri registraciji in preklicu članstva,
• pri prijavi za dogodek,
• pri pošiljanju Lipovega lista in Lipe.

Kako dolgo hranimo vaše podatke

Združenje hrani podatke tako dolgo, dokler jih potrebuje oz. dokler je zakonsko urejeno, da uresniči namene, za katere so bili podatki zbrani. Združenje uporablja naslednje časovne okvire hrambe:
• podatke iz prijave za članstvo: Združenje jih uporablja zgolj v času trajanja članstva,
• prijave na dogodke: Združenje jih uporablja zgolj do zaključka letnega poročila,
• finančni podatki: 7 let (zakonsko določeno),
• pošiljanje Lipovega lista in Lipe: do preklica.

Kdo ima dostop do vaših podatkov in komu jih posredujemo

Vaše podatke ne posredujemo tretjim osebam. Izjema so zgolj podatki za pošiljanje Lipe članom, ki jih posredujemo tiskarju.

Če kdo na Združenje naslovi zahtevo za kontaktne podatke določenega člana, se bo Združenje obrnilo na zadevnega člana in ga obvestilo o prejeti zahtevi.

Spletna stran https://vrienden-van-slovenie.nl in Facebook stran

Člani in druge zainteresirane osebe so o dogodkih Združenja obveščeni prek spletne strani in prek Facebooka. Združenje ne obdeluje osebnih podatkov na spletni strani in FB profilu, vendar pa so tam naložene fotografije Združenja, ki so v skupni rabi. Če člani temu nasprotujejo, bodo fotografije izbrisane oz. spremenjene.

Varnost

Združenje izvaja ustrezne ukrepe za preprečevanje zlorabe, izgube, nepooblaščenega dostopa in drugih neželenih dejanj v povezavi z osebnimi podatki.

Pravice članov

Člani lahko od Združenja zahtevajo, da svoje osebne podatke:
• dopolni,
• popravi,
• ali izbriše, če ne gre za podatke, potrebne za članstvo.

Spremembe

To izjavo o zasebnosti je mogoče spremeniti. Te spremembe so zapisane na spletni strani Združenja.

Stik

Če imate kakršnakoli vprašanja o izjavi o zasebnosti oz obdelavi vaših podatkov, jih naslovite na: info@vrienden-van-slovenie.nl

Če v primeru pritožbe, ne boste zadovoljni z odgovorom Združenja na vašo pritožbo, imate v skladu z zakonodajo o zasebnosti, pravico, da vložite pritožbo pri regulatorju zasebnosti/organu za osebne podatke: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Ta izjava o zasebnosti je začela veljati 24. maja 2018.