ČLANSTVO

WORD LID

Izpolnite vlogo za članstvo in se pridružite Združenju prijateljev Slovenije!

Letna članarina:

  • individualna – 20€
  • družinska – 25 €

Prosimo, da članarino nakažete na bančni račun prejemnika Vereniging Vrienden van Slovenië NL60 INGB 0006 3181 99.  V opisu transakcije navedite svoje ime, priimek, kraj bivanja ter koledarsko leto, za katero nakazujete (primer: Janez Novak, Utrecht, clanarina 2016). Poleg prejemanja naših glasil Lipa in Lipov list imajo člani prednost pri in popust za naše prireditve. Pa tudi priložnost za pripravo kake prireditve s podporo Združenja.

Vul de inschrijformulier in en word lid van Vereniging Vrienden van Slovenië!

Jaarlijkse contributie:

  • individueel – 20€
  • gezin – 25 €

Contributie a.u.b. overmaken naar de bankrekening NL60 INGB 0006 3181 99 t.n.v. Vereniging Vrienden van Slovenië onder vermelding van uw naam, woonplaats en kalenderjaar waarvoor betaald wordt (voorbeeld: Sanne de Jong, Utrecht, lidmatschaap 2016). Naast de verenigingsbladen Lipa en Lipov list hebben de leden voorrang en korting bij onze evenementen. Maar ook de mogelijkheid om zelf een evenement te organiseren met de ondersteuning van de Vereniging.

IME | NAAM (required)

PRIIMEK | ACHTERNAAM (required)

E-MAIL (required)

ULICA IN HIŠNA ŠTEVILKA | STRAAT EN HUISNUMMER

POŠTNA ŠTEVILKA IN MESTO | POSTCODE EN PLAATS

TELEFONSKA ŠTEVILKA | TELEFOONNUMMER

VRSTA ČLANSTVA | SOORT LIDMATSCHAAP (required)
Individualno / IndividueelDružinsko / Gezin