Pripovedovanje zgodb, branje knjig / Sprookjes vertellen, boeken lezen

Feb 1, 2023

OBA Amsterdam gostuje v soboto, 11. februarja 2023 od 15h dalje dva znana slovenska pisatelja, Ireno Cerar in Miho Kovača.
Irena Cerar je avtorica štirih priljubljenih vodnikov iz serije Pravljične poti Slovenije (vse založba Sidarta) in uveljavljena pripovedovalka ljudskih pravljic. Njen koncept družinskih izletniških vodnikov,ki obiskovanje zanimivih slovenskih krajev združuje s tamkajšnjimi ljudskim pripovednim izročilom, je unikaten in v Sloveniji zelo dobrosprejet tako pri bralcih kot pri stroki in medijih. Pripovedovalski dogodek, ki nosi naslov Pravljične poti na vse strani, prinaša izbor zanimivih slovenskih krajev ter pripadajočih zgodb. Pripovedovalka nas prime za roko in odpelje na kratek sprehod, na vsakem počivališču pa si privoščimo novo zgodbo. Njeno doživeto pripovedovanje je prepleteno vizualnimi podobami; vrhunskimi fotografijami krajev in ilustracijami zgodb, ki so jih za njene knjige prispevali nekateri najboljši likovni umetniki in umetnice. Ta miniturna pripovedovalska predstava zavestno ostaja taktilna in analogna, saj želi stkati neposreden, živ stik med pripovedovalko ter občinstvom.
Miha Kovač je redni profesor na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Predstavljena bo njegova prva knjiga za množični trg Berem, da se poberem je bila prevedena v sedem jezikov. Knjiga leta 2020 – Nominiranka Ponatis! Ali ima branje knjig v dobi digitalnih medijev sploh še smisel? Zakaj bi se prebijali čez obsežne romane, ko pa si lahko ogledamo serijo, pobrskamo po spletu ali preprosto čas preživljamo kako drugače? Ta knjižica ponuja deset razlogov za branje, ki dokazujejo, da ima branje knjig številne pozitivne stranske učinke. Z branjem knjig si širimo in poglabljam o besedišče, ostrimo sposobnost mišljenja na vseh področjih, krepimo zmožnost razumevanja in se uri-mo v empatiji – vse to pa so temelji za razmišljanje z lastno glavo, ne nazadnje pa tudi za uspeh in srečo.
Otvoritveni govor bo držal veleposlanik RS na Nizozemskem, njegova ekscelenca g. Jožef Drofenik. Dogodek bo obarvan s slovensko glasbeno točko in po predstavitvi bo možen klepet z pisateljema ob slovenski kapljici.
Lepo vabljeni!
OBA Amsterdam is op zaterdag, 11-2-2023 vanaf 15 uur de gastheer voor twee bekende Sloveense schrijvers, Irena Cerar en Miho Kovača.
Irena Cerar is de auteur van vier populaire gidsen uit de serie Sprookjesroutes van Slovenië (allemaal uitgegeven door Sidarta) en een gevestigde verteller van volksverhalen. Haar concept van familie-excursiegidsen, die bezoeken aan interessante Sloveense plaatsen combineert met de lokale volksverhalentraditie, is uniek en zeer goed ontvangen in Slovenië door lezers, professionals en de media. Het verhalende evenement, dat de titel Sprookjes pad naar alle kanten draagt, brengt een selectie van interessante Sloveense plaatsen en bijbehorende verhalen. De verhalenverteller pakt ons bij de hand en neemt ons mee op een korte wandeling, en bij elke rustpauze trakteren we onszelf op een nieuw verhaal. Haar doorleefde vertelling is verweven met visuele beelden; prachtige foto’s van plaatsen en illustraties van verhalen die door enkele van de beste beeldend kunstenaars aan haar boeken zijn bijgedragen. Deze vertelvoorstelling in miniatuur blijft bewust tactiel en analoog, omdat ze een direct, levend contact wil creëren tussen de verteller en het publiek.
Miha Kovač is hoogleraar aan de afdeling Bibliothecaris, Informatiekunde en Boekhouding aan de Faculteit van filosofie van de Universiteit van Ljubljana. Zijn eerste boek voor de massamarkt, 10 reden om te lezen, dat hier word gepresenteerd, is in zeven talen vertaald! Boek van het Jaar 2020 – Genomineerd voor een herdruk! Heeft het lezen van boeken nog zin in het tijdperk van digitale media? Waarom zou je door lange romans sjokken als je een serie kunt kijken, op internet kunt surfen of gewoon op andere manieren de tijd kunt doorbrengen? Dit boekje biedt tien redenen om te lezen die bewijzen, dat het lezen van boeken veel positieve neveneffecten heeft. Door boeken te lezen breiden en verdiepen we onze woordenschat, scherpen we ons denkvermogen op alle gebieden aan, versterken we ons vermogen om te begrijpen en trainen we in empathie – dit alles vormt de basis om met ons eigen hoofd te denken, en last but not least, voor succes en geluk.
De openingstoespraak zal worden gehouden door de Ambassadeur van de Republiek Slovenië in Nederland, zijne excellentie de heer Jožef Drofenik. Het evenement wordt gekleurd door Sloveense muziek en na de presentatie is het mogelijk om bij te praten met de schrijvers onder het genot van een Sloveens drankje.
Welkom!
OBA Amsterdam, Oosterdokskade 143, 1011 DL Amsterdam