Občni zbor Združenja prijateljev Slovenije na Nizozemskem bo v soboto, 20. junija 2020, ob 14.00 uri. Povezavo do spletnega mesta dobite po prijavi na vaš email naslov.

Prijave Vljudno vas prosimo, da na info@vrienden-van-slovenie.nl do 19. junija 2020 prijavite vašo udeležbo na spletnem Občnem zboru, da vam pošljemo povezavo.

Za tiste, ki želite preveriti svoje povezave, bo možen vklop že v petek, 19. junija 2020 med 20.00 in 21.00 uro. Za tehnična vprašanja vam bo takrat preko telefona na razpolago Uroš. Njegovo telefonsko številko boste prejeli vsi tisti prijavljeni na Občni zbor, ki boste ob prijavi izrazili željo po uporabi testne možnosti v petek zvečer.

Dnevni red Občnega zbora:

 1. Pozdrav predsednika;
 2. Pregled zapisnika prejšnjega Občnega zbora;
 3. Predsednikovo poročilo o delovanju v letu 2019;
 4. Blagajnikovo finančno poročilo za leto 2019;
 5. Volitve odbora;
 6. Načrt Odbora za delo za naprej;
 7. Ideje in predlogi članov za delovanje Združenja;

Finančna komisija bo vnaprej preverila finančno poročilo, ki ga bo prejela po elektronski pošti. Zato potrebujemo vsaj dva člana, ki sta pripravljena prevzeti to nalogo za letošnje leto – prijazno vas vabimo k prijavi za finančno komisijo do 1. junija 2020 na info@vrienden-van-slovenie.nl.

Prav tako vas vabimo k sodelovanju – bodisi v odboru, bodisi pri pripravi in izvedbi posameznih dogodkov, Lipe in Lipovih listov. Tudi glede tega vas prosimo, da to predhodno navedete na info@vrienden-van-slovenie.nl. Sem lahko naslovite tudi vprašanja o posameznih točkah oz. vlogah. Po potrebi se potem lahko uskladimo še po telefonu.

Vnaprej lepa hvala za sodelovanje!


De algemene ledenvergadering van de vereniging Vrienden van Slovenië zal plaatsvinden op zaterdag 20 juni a.s. om 14.00. De link naar de verbinding zullen jullie per mail ontvangen na de aanmelding voor de ALV.

Aanmeldingen

Voor de ALV graag voor 19 juni a.s. aanmelden aan info@vrienden-van-slovenie.nl, zodat wij de verbinding kunnen sturen. Voor diegene die van tevoren deze verbinding willen uitproberen, is het mogelijk om alvast op vrijdag 19 juni a.s. tussen 20.00 en 21.00 uur in te loggen. Voor de technische hulp zal Uroš telefonisch beschikbaar zijn. Zijn telefoonnummer zal hij t.z.t. verstrekken aan de aangemelde leden voor de ALV, die dat kenbaar zullen maken.

Agenda ALV:

 1. Opening door de voorzitter;
 2. Notulen van de ALV 2019;
 3. Verslag van de voorzitter over de activiteiten in 2019;
 4. Financieel verslag voor 2019;
 5. (Her)verkiezingen van het bestuur;
 6. Werkplan voor de komende periode;
 7. Ideeën en voorstellen van de leden.

De kascommissie zal van tevoren het financieel verslag doornemen, deze zullen de leden van de kascommissie per mail ontvangen. Hiervoor zijn minstens twee leden nodig, wij verzoeken u vriendelijk om zich hiervoor tot 1 juni a.s. aan te melden aan info@vrienden-van-slovenie.nl.

Ook zijn jullie hartelijk welkom om mee te doen – als bestuurslid of bij de voorbereiding van evenementen, bij het maken van Lipa en Lipov list. Heel graag jullie interesse kenbaar maken aan info@vrienden-van-slovenie.nl. Dat is ook het adres voor alle vragen over de ALV en over de mogelijkheid van samenwerking. Als nodig kunnen wij hierna e.e.a. nog telefonisch bespreken.

Bij voorbaat dank voor jullie inbreng!